Protipožární ucpávky

Aplikace požární ucpávky
Protipožární ochrana staveb je důležitou součástí požární ochrany. Požární ucpávky a kombinované protipožární systémy mají za úkol zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku a tím snížení škod na minimální míru. Zároveň je třeba zabránit šíření kouře, který znesnadňuje orientaci osob při evakuaci a bývá často toxický.

Nabízíme tyto služby

  • -funkční zkoušky požárních ucpávek
  • -pravidelné kontroly požárních ucpávek dle vyhlášky MV ČR č. 246/2001
  • -opravy požárních ucpávek
  • -aplikaci požárních ucpávek

Kde se aplikují požární ucpávky

    Nejslabším článkem ve stavbě při vypuknutí požáru jsou stavební prostupy instalací, otvory mezi jednotlivými požárními úseky, různé uzávěry a nosné konstrukce. Jedná se hlavně o horizontální a vertikální prostupy rozvodů, jako například elektrických kabelových svazků a lávek, vzduchotechniky, topení, chlazení, rozvody vody a kanalizace, ale i ocelové a betonové nosné konstrukce budov. Je tedy nutno dbát na dobrý projekt, správné navržení a provedení protipožárního systému proškolenou firmou.

Kontroly požárních ucpávek

    Provádění a značení požárních ucpávek řeší Vyhláška MV č.23/2008 Sb., jejich rozsah a požární odolnost nařizuje projekt budovy. Podle Vyhlášky č.246/2001 Sb. jsou požární ucpávky požárně bezpečnostními zařízeními a je nutné provádět jejich pravidelnou kontrolu minimálně jednou ročně. Prokazatelně. Nesplnění tohoto nařízení může mít pro osobu odpovědnou vážné právní důsledky.

Kdo může provádět aplikaci a kontroly

Aplikace požární ucpávky

    Realizaci ucpávek a jejich kontrolu dle vyhlášky MV č.246/2001 Sb. mohou provádět pouze osoby nebo firmy, které absolvovaly školení a jsou vlastníky „Osvědčení“. Naše společnost provádí tyto ucpávky na základě školení a je vlastníkem „Osvědčení“.   Provedli jsme a provádíme realizaci požárních ucpávek pomocí systémů Promat,Intumex a HILTI. Používáme postupy stanovené výrobcem na ucpávky kabelů a kabelových svazků, kovových a plastových trubek, těsnění spár v prostupech. Ošetřujeme ocelové konstrukce, které by se jinak působením vysokých teplot zhroutily.   Nejnáročnější jsou kombinované ucpávky – kabelové lávky prochází stěnami, tvořícími oddělení požárních úseků, současně s plastovým a kovovým potrubím. Stropy a vodorovné prostupy se těsní zdola, stěny a svislé prostupy se těsní z obou stran.   V poslední době se používá požární páska,Která se velmi snadno se aplikuje a v kombinaci s tmelem nebo nátěrem je ideální téměř do všech prostupů. Zajišťujeme pravidelné revize požárních ucpávek.